ព័ត៌មានរាយការណ៍

ថ្ងៃទី០៤នេះ មានអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ ៩៤៨នាក់ទៀត.និងជាសះស្បើយ៦១៧នាក់.ស្លាប់២៤នាក់!

  • ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៩៩៣នាក់ខាងលើ មាន ៧៧៩នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហ
    គមន៍២០កុម្ភះ» និង២១៤នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤.ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៥៤.២៩១នាក់ហើយ ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន៤៦.៧៤០នាក់.ស្លាប់ឡើងដល់ចំនួន៧២០នាក់ហើយ ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *