ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តី សម្រេច ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាន វាយតម្លៃនិង លើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន!

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាន វាយតម្លៃ និងលើកសរសើរ ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន និងអង្គភាពសារព័ត៌មាន

ដែលអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន និងអង្គភាពសារព័ត៌មាន ដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីតម្រង់ទិស អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ សំដៅលើកស្ទួយកិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងកិត្យានុភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងអង្គភាពសារព័ត៌មាន។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *