ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានរាយការណ៍

គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្តាល បើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងារប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១.!

(ខេត្តកណ្តាល) ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ នួន នារតី ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្តាល បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនការកិច្ចការពារកុមារផ្តោតលើការថែទាំជំនួស និងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារលើកុមារ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ នៅសាលាខេត្តកណ្តាល។

លោកជំទាវ នួន នារតី ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តកណ្តាល មានប្រសាសន៏ថា៖គោលបំណងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលការងារសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅការងារត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១និងពិនិត្យ ពិភាក្សារកដំណោះស្រាយពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាន និងកំណត់សកម្មភាពជាអាទិភាពសម្រាប់អនុវត្តបន្ត។

លោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថា៖ ចំពោះមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទា មានភារកិច្ចសម្របសម្រួល និងផ្តល់ការគាំទ្រចាំបាច់ដល់មន្ត្រីអធិការកិច្ចនៃរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក ក្នុងការធ្វេីអធិការកិច្ចកំណើនថែទាំកុមារទាំងអស់ចំនួន២ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងក្រុង-ស្រុករបស់ពួកគេផ្ទាល់ និងសម្របសម្រួលដល់មន្រ្តីបង្គោលសុខមាលភាពកុមារ កិច្ចការពារកុមារនៃរដ្ឋបាលក្រុង-ស្រុក ក្នុងការគ្រប់គ្រងករណីកិច្ចការពារកុមារនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់។

លោកជំទាវបានបន្ថែមថា មន្ទីរត្រូវគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសង្គម និងគាំទ្រក្នុងករណី រួមទាំងការស្វែងរកការប៉ាន់ប្រមាណនឹងសមាហរណកម្មគ្រួសារ ព្រមទាំងជួយដល់កុមារដែលមានហានិភ័យ ឬជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានអំពើហឹង្សា និងការកេងប្រវ័ញ្ញដោយសហការជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលអាចគាំទ្រក្នុងការគ្រប់គ្រងករណី ផ្តល់សេវាសុខមាលភាព ឬធ្វើសមាហរណកម្មពីការថែទាំកុមារនៅក្នុងមណ្ឌល និងជួយសម្របសម្រួលដំណើរការបម្រែមណ្ឌលថែទាំកុមារទៅជាសេវាថែទាំកុមារតាមសហគមន៏ និងការគ្រប់គ្រងករណីរួមគ្នា។

លោកជំទាវក៏បានសំណូមពរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះចប់ទៅ នៅពេលចុងឆ្នាំដែលត្រូវបូកសរុបម្តងទៀតសូមអង្គការដៃគូរផ្តល់កិច្ចសហការក្នុងការផ្តល់របាយការណ៏ផ្ញើរអោយមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទាដើម្បីពិនិត្យមើលតើនូវខ្វះចន្លោះណាខ្លះ និងសំណូមពរដល់មន្ទីរសង្គមកិច្ចបន្តកិច្ចសហការក្នុងការអនុវត្តផែនការកិច្ចការពារកុមារនេះអោយកាន់តែល្អប្រសើរ៕

 

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *