ព័ត៌មានរាយការណ៍

ថ្ងៃទី០៣នេះ មានអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ ៩៤៨នាក់ទៀត.និងជាសះស្បើយ៦១៥នាក់.ស្លាប់២៦នាក់!

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៩៤៨នាក់ខាងលើ មាន ៩០៥នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហ
គមន៍២០កុម្ភះ» និង៤៤នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣.ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៥៣.២៩៨នាក់ហើយ ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន៤៦.១២៣នាក់.ស្លាប់ឡើងដល់ចំនួន៦៩៦នាក់ ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *