ព័ត៌មានសុខភាព និងសម្រស់

ថ្ងៃទី២៩នេះ មានអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ ៧២៣នាក់ទៀត.និងជាសះស្បើយ៧០៩នាក់និងស្លាប់១៩នាក់!

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៧២៣នាក់ខាងលើ មាន ៦២៥នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហ
គមន៍២០កុម្ភះ» និង៩៨នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *