ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានរាយការណ៍

រដ្ឋបាល ខេត្តកណ្តាល ណែនាំអោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ រឹតបន្តឹងនិង ចាត់វិធានការ អោយបានមុឺងម៉ាត់ ការពារសន្តិសុខ សុវត្តិភាព រក្សានូវសណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ ក្នុងឱ្យកាស បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីយ ចិនវៀតណាម រយះពេល៣ថ្ងែ ចាប់ពីថ្ងៃទីទី១១-១៤ កុម្ភះ ខាងមុខនេះ។

រដ្ឋបាល ខេត្តកណ្តាល ណែនាំអោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ រឹតបន្តឹងនិង ចាត់វិធានការ អោយបានមុឺងម៉ាត់ ការពារសន្តិសុខ សុវត្តិភាព រក្សានូវសណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ ក្នុងឱ្យកាស បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីយ ចិនវៀតណាម រយះពេល៣ថ្ងែ ចាប់ពីថ្ងៃទីទី១១-១៤ កុម្ភះ ខាងមុខនេះ។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *