ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចេញសេចក្តីណែនាំពីការចូលរួមពង្រឹងការងារទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងវិស័យការងារ

(ខេត្ដកំពង់ចាម)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភានេះ បានចេញសេចក្តីណនាំ ស្ដីពីការចូលរួមពង្រឹងការងារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងវិស័យការងារ នៅភូមិសាស្ត្រខេត្តរបស់ខ្លួន។
សេចក្តីណែនាំស្ដីពីការចូលរួមពង្រឹងការងារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងវិស័យការងារ នៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម មាន៤ចំណុច ដូចខាងក្រោមនេះ៖
adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *